ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເຮັບເຣີ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຮັບເຣີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເຮັບເຣີ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຈົດໝາຍທີ່ຂຽນໄປເຖິງຊາວເຮັບເຣີທີ່ປະເຊີນຕໍ່ການຄັດຄ້ານຢ່າງຮຸນແຮງແລະທະວີຄູນຂຶ້ນ ຜູ້ຂຽນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍຄົນປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນການເປີດເຜີຍເຖິງແຜນການໄຖ່ບາບກຳຂອງພຣະເຈົ້າ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 17 ຂະໜາດເອກະສານ: