ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ໂຢຮັນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 1ໂຢຮັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ໂຢຮັນ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຢຮັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍສະບັບທີໜຶ່ງຂອງໂຢຮັນເພື່ອໜຸນໃຈຜູ້ອ່ານໃຫ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສາມັກຄີທຳກັບພຣະເຈົ້າແລະພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ ແລະທັງເຕືອນຜູ້ອ່ານເຖິງເລື່ອງຄຳສອນຜິດເຊິ່ງຈະທຳລາຍຄວາມສາມັກຄີທຳນີ້ທ່ານຍັງບອກອີວ່າພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດແທ້
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ: