ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂກໂລຊາຍ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂກໂລຊາຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂກໂລຊາຍ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທີ່ຂຽນເຖິງຄຣິສຕະຈັກໂກໂລຊາຍ ຂຽນຂຶ້ນເພື່ອກ່າວໂຕ້ຕອບຄຳສອນຕ່າງໆຂອງພວກຄູສອນປອມ ໂດຍທ່ານຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດທີ່ພຣະເຢຊູສາມາດປະທານຄວາມລອດໃຫ້ຢ່າງສົມບູນແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງໄປອາໄສຄຳສອນອື່ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເຊື່ອຫຼົງໄປຈາກທາງພຣະເຈົ້າ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 6 ຂະໜາດເອກະສານ: