ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຢບ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳໂຢບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢບ
ຄຳອະທິບາຍ: ເວົ້າເຖິງຄົນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຕ້ອງທົນທຸກຈົນໝົດເນື້ອໝົດໂຕຫຼາຍຄົນອາດຈະມີຄຳຖາມແຕກຕ່າງກັນໄປແຕ່ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າມີລິດອຳນາດສູງສຸດພຣະອົງຈະເຮັດຫຍັງກໍ່ໄດ້ຕາມນຳ້ພຣະທັຍພຣະອົງສ່ວນໂຢບເອງເມື່ອລາວປະສົບປັນຫາຄວາມທຸກຍາກລາວກໍ່ຍອມຮັບ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 41 ຂະໜາດເອກະສານ: