ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຢຮັນ (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູແລະນີໂກເດມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພຣະເຢຊູກຳລັງນັ່ງສົນທະນາກັບນີໂກເດມ ເຊິ່ງເປັນຄົນໜຶ່ງໃນຄະນະກຳມະການສະພາຄົນຢິວ ລາວມີຄຳຖາມຫຼາຍຂໍ້ທີ່ຈະຖາມພຣະເຢຊູແຕ່ພຣະອົງກໍ່ສອນລາວເລື່ອງການບັງເກີດໃໝ່ຈຶ່ງຈະເຂົ້າສະຫວັນໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢຮັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຢຮັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູເປັນພຣະທຳອັນຕະຫຼອດໄປເປັນນິດຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືຜູ້ທີ່ໄດ້ເກີດເປັນມະນຸດແລະມີຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງເຮົາທັງຫຼາຍ ພຣະທຳເຫຼັ້ມນີ້ຂຽນຂຶ້ນເພື່ອບັນດາຜູ້ອ່ານຈະໄດ້ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຕາມພຣະສັນຍາໂດຍຄວາມເຊື່ອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງນັ້ນມວນມະນຸດຈະໄດ້ມີຊີວິດນິຣັນດອນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 40 ຂະໜາດເອກະສານ: