ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຣມ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຣມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຣມ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຈົດໝາຍຂອງໂປໂລເຖີງຜູ້ເຊື່ອທີ່ນະຄອນໂຣມ ໃນຈົດໝາຍໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນແລະການພົວພັນພາກປະຕິບັດຕົວໃຈໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊື່ອ ໃຈຄວາມສຳຄັນຄືຂ່າວປະເສີດເປີດເຜີຍວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ມະນຸດຊອບທຳຕໍ່ໜ້າພຣະອົງໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 22 ຂະໜາດເອກະສານ: