ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	(1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ບົດແນະນຳຮ່າງການຮຽນພຣະຄຳພີ15ຂໍ້ໃນຫຼັກການຂອງຄຣິສຕຽນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ:
ຜູ້ຂຽນ: ນໍມັນ ວາຣັນ
ບ່ອນພີມ: Alliance Publishers INC
ຄຳອະທິບາຍ: ການຮຽນພຣະຄຳພີເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນແລະຈຳເປັນສຳລັບຄຣິສຕຽນທຸກຄົນເພື່ອຈະໄດ້ມີຄວາມເຊື່ອທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະປະກາດໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຈ່ຶງເຕັມໄປດ້ວຍເນື້ອຫາທີ່ສຳຄັນໃນພຣະຄຳພີທີ່ເຮົາຄວນຈະຮູ້
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 18 ຂະໜາດເອກະສານ: