ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເຢເຣມີຢາ 39 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຢຣູຊາເລັມຖືກທຳລາຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ກະສັດ 25; 2ຂາວຄາວ 36; ເຢເຣມີຢາ 39
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ທະຫານສັດຕູມາທຳລາຍເມືອງເຢຣູຊາເລັມ ແລ້ວຈັບປະຊາຊົນໄປເປັນຊະເລີຍຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໄປນັບຖືຮູບເຄົາລົບ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: