ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	2ກະສັດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳ2ກະສັດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ກະສັດ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເລື່ອງລາວທີ່ຕໍ່ເນືອງມາຈາກປຶ້ມ1ກະສັດເຊິ່ງເປັນເຫດການຫຼັງຈາກທີ່ປະເທດອິສະຣາເອນໄດ້ແຍກອອກເປັນສອງອານາຈັກແລ້ວ(ເໜືອແລະໃຕ້)ເຫດທີ່ແຕກແຍກຍ້ອນດາວິດແລະຊາໂລໂມນບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 29 ຂະໜາດເອກະສານ: