ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຢຮັນ 18 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູຖືກຈັບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 14; ລູກາ 22; ໂຢຮັນ 18
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຖືກຈັບຢູ່ສວນເກັດສາມາເນ ຍ້ອນຖືກຢູດັດທີ່ເປັນລູກສິດຜູ້ໜຶ່ງຂອງພຣະອົງທໍລະຍົດ ໂດຍພາທະຫານແລະພວກຜູ້ນຳສາດສະໜາມາຈັບໃນຄືນນັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູຖືກຈັບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 14; ລູກາ 22; ໂຢຮັນ 18
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູທີ່ຖືກທະຫານຈັບໄປສອບສອນກ່ອນຈະຖືກເອົາໄປຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: