ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຢຮັນ 21 (3)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຫາປາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 1; ໂຢຮັນ 21; ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ຊາວປະມົງຫາປາໃນສະໄໝກ່ອນ ເຊິ່ງລູກສິດຂອງພຣະເຢຊູກໍ່ມີຫຼາຍຄົນທີ່ເຄີຍເປັນຊາວປະມົງມາກ່ອນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຫາປາໄດ້ຫຼາຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 1; ລູກາ 5; ໂຢຮັນ 21
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ຊາວປະມົງເຊິ່ງຕໍ່ມາກໍ່ເປັນລູກສິດຂອງພຣະເຢຊູຫາປາໄດ້ຫຼາຍຈົນບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ຍ້ອນພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດເກີດການອັດສະຈັນນີ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູມາປະກົດຕົວທີ່ແຄວ້ນຄາລີເລ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 21
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະເຢຊູເປັນຄືນຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວພຣະອົງກໍ່ປະກົດຕົວໃຫ້ພວກລູກສິດເຫັນແລະຄັ້ງນີ້ກໍ່ຢູ່ແຄມທະເລຄາລີເລ ເພື່ອໂອ້ລົມແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ພວກລູກສິດ ເພື່ອເຮັດວຽກຂອງພຣະອົງຕໍ່ໄປ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: