ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຢຮັນ 4 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຍິງຊາມາເລຍ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 4
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ຍິງຊາວຊາມາເລຍມາຕັກນຳ້ ຕອນສວຍແດດຮ້ອນບໍ່ມີໃຜມາຕັກຈຶ່ງໄດ້ພົບພຣະເຢຊູ ຫຼັງຈາກທີ່ສົນທະນາກັນແລ້ວກໍ່ຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າ ນາງກໍ່ເຊື່ອແລະຟ້າວແລ່ນເຂົ້າໄປບອກປະຊາຊົນຢູ່ໃນເມືອງໃຫ້ຮູ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຍິງຊາມາເລຍ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 4
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ຍິງໄທຊາມາເລຍມາຕັກນຳ້ ຕອນສວຍແດດຮ້ອນບໍ່ມີໃຜມາຕັກຈຶ່ງໄດ້ພົບພຣະເຢຊູ ຫຼັງຈາກທີ່ສົນທະນາກັນແລ້ວກໍ່ຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າ ນາງກໍ່ເຊື່ອແລະຟ້າວແລ່ນເຂົ້າໄປບອກປະຊາຊົນຢູ່ໃນເມືອງໃຫ້ຮູ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: