ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	2ກະສັດ 20 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຮເຊຄີຢາເຈັບປ່ວຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ກະສັດ 20; 2ຂາວຄາວ 32; ເອຊາຢາ 38
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງກະສັດເຮເຊຄີຢາທີ່ນອນເຈັບປ່ວຍຢູ່ ພຣະເຈົ້າບອກເອຊາຢາຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະມາບອກວ່າລາວຈະຕາຍ ແຕ່ເມື່ອລາວປິ່ນໜ້າເຂົ້າຝາແລ້ວອະທິຖານຮ້ອງໃຫ້ ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍ່ຟັງແລະຍືດອາຍຸລາວອອກໄປອີກ15ປີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: