ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1 ຊາມູເອນ 17 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂກລິອັດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1 ຊາມູເອນ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂກລິອັດທະຫານເອກຂອງຄົນຟີລິດສະຕິນ ທຸກຄົນຢ້ານລາວເພາະຮ່າງໃຫຍ່ຄືຍັກ ລາວອອກມາເວົ້າໂອ້ອວດທ້າຕໍ່ສູ້ກັບທະຫານອິດສະຣາເອນ ສຸດທ້າຍດາວິດເປັນຄົນຂ້າລາວໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: