ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	2ຂາວຄາວ 36 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ປຸ້ນພຣະວິຫານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ຂາວຄາວ 36; 2ກະສັດ 25
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ທະຫານບາບີໂລນມາໂຈນຕີເມືອງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວປຸ້ນເອົາຊັບສົມບັດມີຄ່າໃນພຣະວິຫານ ຍ້ອນຄົນອິດສະຣາເອນເຮັດບາບບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າພຣະອົງຈຶ່ງລົງໂທດພວກເຂົາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຢຣູຊາເລັມຖືກທຳລາຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ກະສັດ 25; 2ຂາວຄາວ 36; ເຢເຣມີຢາ 39
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ທະຫານສັດຕູມາທຳລາຍເມືອງເຢຣູຊາເລັມ ແລ້ວຈັບປະຊາຊົນໄປເປັນຊະເລີຍຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໄປນັບຖືຮູບເຄົາລົບ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: