ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	2ຊາມູເອນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳ2ຊາມູເອນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ຊາມູເອນ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເລື່ອງລາວທີ່ຕໍ່ເນື່ອງຈາກປຶ້ມພຣະຄຳພີ1ຊາມູເອນ ເວົ້າເຖິງດາວິດທີ່ຂຶ້ນເປັນກະສັດປົກຄອງປະເທດເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະເປັນທີ່ປະທັບໃຈຂອງປະຊາຊົນ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 39 ຂະໜາດເອກະສານ: