ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	2ຊາມູເອນ 12 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ດາວິດກັບນາທັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ຊາມູເອນ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ເປັນຕອນທີ່ກະສັດດາວິດ ໄດ້ເຮັດຜິດຍ້ອນວາງແຜນຂ້າອູຣິອາຕາຍແລ້ວເອົານາງບັດເຊບາມາເປັນເມຍຂອງຕົນ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງສົ່ງນາທັນໃຫ້ມາແຈ້ງໂທດຕໍ່ດາວິດໃນຄວາມບາບນີ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ລັກແກະ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ຊາມູເອນ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ກະສັດຄົນໜຶ່ງທີ່ມີແກະຫຼາຍໂຕແຕ່ບໍ່ຢາກຂ້າແກະຂອງຕົນກິນລ້ຽງຮັບແຂກຈຶ່ງໄປເອົາແກະຂອງຄົນທຸກຍາກທີ່ມີພຽງໂຕດຽວມາຂ້າກິນຊຳ້ ນີ້ເປັນເລື່ອງປຽບທຽບຂອງນາທັນເວົ້າຕໍ່ກະສັດດາວິດທີ່ໄປລັກເອົາເມຍຄົນອື່ນມາເປັນຂອງຕົນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: