ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	2ຊາມູເອນ 6 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຂົນຍ້າຍຫີບພຣະສັນຍາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ຊາມູເອນ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຕອນທີ່ກະສັດດາວິດສັ່ງໃຫ້ຂົນຍ້າຍຫີບພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າໄປໃນເມືອງແຕ່ໃນລະຫວ່າງທາງກວຽນກໍ່ຢຽບກ້ອນຫີນ ຊາຍສອງຄົນຟ້າວແລ່ນໄປຈັບຫີບນັ້ນໄຟຂອງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄໝ້ສອງຄົນນັ້ນຈົນຕາຍຍ້ອນບໍ່ໃຫ້ກຽດພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: