ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	2ຕີໂມທຽວ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 2ຕີໂມທຽວ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ຕີໂມທຽວ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍສະບັບທີສອງນີ້ເຖິງຕີໂມທຽວເຊິ່ງເປັນຄຳແນະນຳສ່ວນຕົວທີ່ມີຕໍ່ລາວເພື່ອຊູໃຈລາວໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນສືບຕໍ່ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຢ່າງສັດຊື່ໃຫ້ຍຶດຄຳສອນອັນແທ້ຈິງແລະເຕືອນໃຫ້ລະນຶກເຖິງຊີວິດໂປໂລເປັນແບບຢ່າງ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 5 ຂະໜາດເອກະສານ: