ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	2ເທສະໂລນິກ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 2ເທສະໂລນິກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ເທສະໂລນິກ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍສະບັບນີ້ໂປໂລໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມເຊື່ອຂອງພີ່ນ້ອງທີ່ວ່າວັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສະເດັດມາປາກົດນັ້ນມາເຖິງແລ້ວ ແຕ່ເພີ່ນບອກວ່າກ່ອນທີ່ພຣະຄຣິສຈະສະເດັດມາປາກົດນັ້ນ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຕ່າງໆຈະພຸ່ງຂຶ້ນສຸດຍອດ ພີ່ນ້ອງຕ້ອງຕັ້ງໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊື່ອແລະທຳມາຫາກິນລ້ຽງຊີບນຳ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ: