ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	2ເປໂຕ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 2ເປໂຕ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ເປໂຕ
ຜູ້ຂຽນ: ເປໂຕ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍເປໂຕສະບັບສອງຂຽນໄປຄຣິສຕຽນທົ່ວໆໄປໃນລຸ້ນທຳອິດດ້ວຍຄວາມຫວ່ງໄຍ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກິດຈະການຂອງບັນດາຄູສອນປອມແລະການຜິດຊາຍຍິງຍ້ອນຄຳສອນນັ້ນ ຈຶ່ງບອກໃຫ້ພີ່ນ້ອງຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມຮູ້ອັນແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າແລະພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ: