ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	2ໂຄຣິນໂທ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 2ໂຄຣິນໂທ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ໂຄຣິນໂທ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຈົດໝາຍສະບັບທີ່ສອງຂອງໂປໂລທີ່ຂຽນເຖິງຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂຄຣິນໂທ ໄດ້ຖືກຂຽນຂຶ້ນໃນຄາວຫຍຸ້ງຍາກເຊິ່ງເພີ່ນມີການພົວພັນກັບຄຣິສຕະຈັກນີ້ ແຕ່ມີສະມາຊິກບາງຄົນໂລມຕີເພີ່ນຢ່າງເປີດເຜີຍແຕ່ເພີ່ນກໍ່ຈະຄືນດີກັນ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 14 ຂະໜາດເອກະສານ: