ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1 ໂຢຮັນ , ຍາໂກໂບ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢຮັນສະບັບຕົ້ນແລະຍາໂກໂບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1 ໂຢຮັນ , ຍາໂກໂບ
ຜູ້ຂຽນ: ມາຣີລິນ ກັງສ , ຄາເທີຣິນ ແຊລ
ບ່ອນພີມ: Alliance Publishers INC.
ຄຳອະທິບາຍ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນ ຜູ້ຂຽນຕັ້ງໃຈຈະແນະນຳໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການສຶກສາພຣະຄຳພີເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນຈະມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງພຣະຄຳພີຫຼາຍຂຶ້ນອະທິບາຍໃນ 1ໂຢຮັນແລະຍາໂກໂບ
ຫົວຂໍ້: ພຣະຄຳພີສຶກສາ
ປະເພດ: ຄູ່ມື ຈຳນວນໜ້າ: 46 ຂະໜາດເອກະສານ: