ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	2ໂຢຮັນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 2ໂຢຮັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ໂຢຮັນ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຢຮັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍສະບັບທີ່ສອງຂອງໂຢຮັນຂຽນເຖິງເຖິງສຸພາບສະຕີທີ່ຮັກແລະລູກຂອງນາງ,ບາງທີອາດໝາຍເຖິງຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖິ່ນແລະສະມາຊິກກໍ່ໄດ້ ເນື້ອໃນເປັນຄຳຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນແລະເຕືອນໃຫ້ລະວັງບັນດາຄູສອນປອມແລະຄຳສອນຂອງພວກເຂົາ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: