ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	3ໂຢຮັນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 3ໂຢຮັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 3ໂຢຮັນ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຢຮັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍຂອງໂຢຮັນຂຽນເຖິງຜູ້ນຳຄຣິສຕະຈັກທີ່ຊື່ວ່າຄາໂຢ ຜູ້ຂຽນໄດ້ຊົມເຊີຍຄາໂຢເພາະລາວໄດ້ຊ່ວຍຄຣິສຕຽນຄົນອື່ນໆແລະເຕືອນໃຫ້ລະວັງຊາຍຄົນທີ່ຊື່ວ່າ ດີໂອເທເຟ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: