ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ກິດຈະການ (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ກິດຈະການ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ
ຜູ້ຂຽນ: ລູກາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຂຽນໂດຍທ່ານລູກາເປັນເລື່ອງຕໍ່ເນື່ອງມາຈາກຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ ຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໃນສະໄໝທຳອິດ ໂດຍການນຳພາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຮັດໃຫ້ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງແຜ່ອອກໄປ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 48 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ທະຫານໂຣມັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງທະຫານໂຣມັນທີ່ມີການແຕ່ງກາຍແລະມີອາວຸດໃນສະໄໝຂອງພຣະຄຳພີໃໝ່ຖືວ່າເປັນທະຫານທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະມີລະບຽບເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: