ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ກິດຈະການ 16 (3)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ນາງລີເດຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງນາງລີເດຍທີ່ເປັນຄົນຂາຍຜ້າສີມ່ວງຢູ່ເມືອງຟີລີປອຍ ນາງເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າຫຼາຍ ນາງມັກມາອະທິຖານຢູ່ແຄມແມ່ນຳ້ກັບໝູ່ເພື່ອນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂປໂລແລະນາງລີເດຍ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຕອນອາຈານໂປໂລໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດຢູ່ເມືອງຟີລິບປອຍ ພົບກຸ່ມແມ່ຍິງກຳລັງອະທິຖານຢູ່ແຄມແມ່ນຳ້ ນາງລີເດຍເປັນຄົນຂາຍຜ້າສີມ່ວງໄດ້ຟັງແລ້ວນາງກໍ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂປໂລແລະນາງລີເດຍ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຕອນອາຈານໂປໂລໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດຢູ່ເມືອງຟີລິບປອຍ ພົບກຸ່ມແມ່ຍິງກຳລັງອະທິຖານຢູ່ແຄມແມ່ນຳ້ ນາງລີເດຍເປັນຄົນຂາຍຜ້າສີມ່ວງໄດ້ຟັງແລ້ວນາງກໍ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: