ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ກະສັດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳ1ກະສັດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນການບັນທຶກປະຫວັດສາດຂອງອິດສະຣາເອນສະໄໝລະບອບລາຊາທິປະໄຕ ຈາກຕອນທີ່ຈະເລີນສູງສຸດເຖິງຕອນທີ່ເສື່ອມຖອຍແລະພັງທະລາຍໃນທີ່ສຸດ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 43 ຂະໜາດເອກະສານ: