ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ກິດຈະການ 19 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຈູດປຶ້ມຕຳລາຢູ່ໃນເມືອງເອເຟໂຊ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງການຈູດປຶ້ມຕຳລາແລະເຄື່ອງລາງຕ່າງໆ ເພາະວ່າເມືອງເອເຟໂຊເປັນເມືອງທີ່ຈະເລີນແລະມີຄົນເຊື່ອຖືເທບພະເຈົ້າຕ່າງໆ ແຕ່ເມືອງໂປໂລໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູ ປະຊາຊົນກໍ່ເຊື່ອແລ້ວຕັດສິນໃຈທຳລາຍສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂປໂລຢູ່ໃນທຳມະສາລາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 13; ກິດຈະການ 14; ກິດຈະການ 17; ກິດຈະການ 18; ກິດຈະການ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຫຼັງຈາກໂປໂລກັບໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລ້ວລາວກໍ່ມັກເຂົ້າໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດຢູ່ໃນທຳມະສາລາຂອງຊາວຢິວຕາມເມືອງຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູ ເປັນເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຖືກຕໍ່ຕ້ານຫຼາຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: