ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ກິດຈະການ 27 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂປໂລຂີ່ເຮືອໄປກຸງໂຣມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 27
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂປໂລທີ່ຖືກທະຫານຈັບຂຶ້ນເຮືອເດີນທາງໄປກຸງໂຣມ ເພື່ອໄປແກ້ຄະດີເຊິ່ງໂປໂລເອງກໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈະໄປປະກາດແລະເປັນພະຍານເລື່ອງຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ພຸ້ນຄືກັນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: