ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ກິດຈະການ 9 (4)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູເວົ້າກັບໂປໂລ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂປໂລທີ່ມີຊື່ເດີມວ່າໂຊໂລ ລາວເຄີຍເປັນຄົນທີ່ຂົ່ມເຫງຄຣິສຕຽນ ແຕ່ໃນລະຫວ່າງທາງໄປເມືອງດາມັສກັດ ພຣະເຢຊູກໍ່ເວົ້າກັບລາວ ລາວຈຶ່ງກັບໃຈເຊື່ອແລ້ວກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູເວົ້າກັບໂປໂລ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂປໂລທີ່ມີຊື່ເດີມວ່າໂຊໂລ ລາວເຄີຍເປັນຄົນທີ່ຂົ່ມເຫງຄຣິສຕຽນ ແຕ່ໃນລະຫວ່າງທາງໄປເມືອງດາມັສກັດ ພຣະເຢຊູກໍ່ເວົ້າກັບລາວ ລາວຈຶ່ງກັບໃຈເຊື່ອແລ້ວກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຊໂລແລະອານາເນຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກອານາເນຍທີ່ເປັນຜູ້ເຊື່ອຢູ່ເມືອງດາມັສກັດໃຫ້ໄປອະທິຖານເພື່ອໂຊໂລທີ່ຕາບອດເພາະຂະນະທີ່ຈະໄປຕາມລ່າຄຣິສຕຽນແຕ່ກໍ່ຖືກພຣະເຢຊູຫ້າມແລະເຮັດໃຫ້ລາວຕາບອດເຖິງ3ມື້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຊໂລໜີອອກຈາກດາມັສກັດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຫຼັງຈາກທີ່ໂຊໂລກັບໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູລາວກໍ່ອອກປະກາດເລື່ອງຂອງພຣະອົງ ເຮັດໃຫ້ລາວຖືກພວກທະຫານຕາມລ່າ ພີ່ນ້ອງຈຶ່ງຊ່ວຍລາວໂຕນໜີໂດຍໃຫ້ເຂົ້າໃນກະບຸງແລ້ວເອົາເຊືອກຢ່ອນລົງກຳແພງເມືອງໜີໄປໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: