ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ກະສັດ 10 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ລາຊີນີແຫ່ງເຊບາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 10
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງລາຊີນີແຫ່ງເຊບາມາເຂົ້າເຝົ້າກະສັດໂຊໂລມອນໂດຍເອົາເຄື່ອງບັນນາການມາຖວາຍກະສັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອຈະຟັງສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງແລະກໍ່ໄດ້ພົບຄຳຕອບທຸກໆເລື່ອງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: