ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ກິດຈະການ16 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂປໂລແລະຊີລາຢູ່ໃນຄຸກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂປໂລແລະຊີລາຖືກຈັບຂັງຄຸກໃນເມືອງຟີລິບປອຍຍ້ອນປະກາດຂ່າວປະເສີດ ເຖິງຈະຕິດຄຸກແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ຮ້ອງເພງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີ ຈົນຄຸກສັ່ນສະເທືອນປະຕູຄຸກເປີດອອກເຄື່ອງລ່າມໂສ້ຕ່າງໆກໍ່ຫຼຸດອອກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: