ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ກຶດຈະການ 1 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກຶດຈະການ 1; ລູກາ 24
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຕອນທີ່ພຣະເຢຊູສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນຕໍ່ໜ້າພວກລູກສິດຂອງພຣະອົງ ຫຼັງຈາກທີ່ເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະຢູ່ກັບພວກເຂົາ40ມື້ແລ້ວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: