ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ກຶດຈະການ 2 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ແປວໄຟໃນວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກຶດຈະການ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ບັນດາຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູມາຢູ່ຮ່ວມກັນທີ່ເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງອະທິຖານນະມັດສະການພຣະເຈົ້າໃນວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດມາຢູ່ເໜືອພວກເຂົາເປັນຄືແປວໄຟແຕ່ບໍ່ໄໝ້ພວກເຂົາ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມຍິນດີແລະປະກາດຂ່າວປະເສີດຢ່າງກ້າຫານ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: