ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄາລາເຕຍ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄາລາເຕຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຄາລາເຕຍ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລຂຽນໄປເຖິງຊາວຄາລາເຕຍຈຸດປະສົງເພື່ອນຳຄວາມເຊື່ອແລະການປະຕິບັດອັນແທ້ຈິງກັບຄືນມາສູ່ພວກທີ່ຖືກຊັກນຳໃຫ້ຫຼົງຜິດໄປໂດຍຄຳສອນປອມທີ່ມີຄົນອ້າງວ່າຜູ້ເປັນຄົນຊອບທຳຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້ານັ້ນຕ້ອງຮັກສາກົດຂອງໂມເຊອີກດ້ວຍ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 8 ຂະໜາດເອກະສານ: