ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຈົດເຊັນບັນຊີ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳຈົດເຊັນບັນຊີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຈົດເຊັນບັນຊີ
ຜູ້ຂຽນ: ໂມເຊ
ຄຳອະທິບາຍ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກ່າວເຖິງເລື່ອງລາວຂອງຊາດອິດສະຣາເອນໃນລະຫວ່າງ40ປີທີ່ຢູ່ໃນທະເລຊາຍ ເວົ້າເຖິງການຈົດຈຳນວນພົນຂອງຊາວອິດສະຣາເອນເຖິງສອງຄັ້ງ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 47 ຂະໜາດເອກະສານ: