ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ກະສັດ 17 (3)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເອລີຢາແລະຝູງກາ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງເອລີຢາ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະຂອງພຣະເຈົ້າແລະເມື່ອເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງທົ່ວແຜ່ນດິນພຣະເຈົ້າກໍ່ລ້ຽງດູລາວໂດຍໃຊ້ຝູງກາຄາບອາຫານມາໃຫ້ກິນທຸກມື້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເອລີຢາແລະຝູງກາ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງເອລີຢາ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະຂອງພຣະເຈົ້າແລະເມື່ອເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງທົ່ວແຜ່ນດິນພຣະເຈົ້າກໍ່ລ້ຽງດູລາວໂດຍໃຊ້ຝູງກາຄາບອາຫານມາໃຫ້ກິນທຸກມື້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເອລີຢາໄປເມືອງສາເລຟັດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເມື່ອເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງພຣະເຈົ້າບອກເອລີຢາຜູ້ປະກາດພຣະຄຳໃຫ້ເດີນທາງໄປທີ່ເມືອງສາເລຟັດ ພັກຢູ່ກັບຍິງໝ້າຍພຣະເຈົ້າໃຊ້ວິທີນີ້ລ້ຽງດູລາວທັງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຍິງໝ້າຍແລະລູກຂອງນາງລອດຊີວິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: