ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ດານີເອນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳດານີເອນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ດານີເອນ
ຜູ້ຂຽນ: ດານີເອນ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເລື່ອງລາວທີ່ຂຽນຂຶ້ນສະໄໝຊາວຢິວຕົກເປັນຊະເລີຍ ເພື່ອໜູນນຳ້ໃຈປະຊາຊົນໃຫ້ມີຄວາມຫວັງວ່າພຣະເຈົ້າຈະປາບຜູ້ປົກຄອງທີ່ກົດຂີ່ລົງແລະໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າມີອະທິປະໄຕຂຶ້ນໃໝ່ ຂຽນໂດຍໃຊ້ເລື່ອງລາວແລະນິມິດທັງຫຼາຍມາປະກອບ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 27 ຂະໜາດເອກະສານ: