ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ດານີເອນ 6 (3)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ດານີເອນຢູ່ໃນຖຳ້ສິງ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ດານີເອນ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງດານິເອນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ ເມື່ອຕົກໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ຕ່າງແດນ ຍ້ອນຖືກໃສ່ຮ້າຍລາວຈຶ່ງຖືກຈັບໂຍນລົງຖຳ້ສິງ ແຕ່ສິງກໍ່ບໍ່ທຳຮ້າຍລາວ ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດລາວໄວ້ໃຫ້ປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ດານີເອນຢູ່ໃນຖຳ້ສິງ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ດານີເອນ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງດານິເອນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ ເມື່ອຕົກໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ຕ່າງແດນ ຍ້ອນຖືກໃສ່ຮ້າຍລາວຈຶ່ງຖືກຈັບໂຍນລົງຖຳ້ສິງ ແຕ່ສິງກໍ່ບໍ່ທຳຮ້າຍລາວ ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດລາວໄວ້ໃຫ້ປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ດານີເອນຢູ່ໃນຖຳ້ສິງ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ດານີເອນ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງດານິເອນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ ເມື່ອຕົກໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ຕ່າງແດນ ຍ້ອນຖືກໃສ່ຮ້າຍລາວຈຶ່ງຖືກຈັບໂຍນລົງຖຳ້ສິງ ແຕ່ສິງກໍ່ບໍ່ທຳຮ້າຍລາວ ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດລາວໄວ້ໃຫ້ປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: