ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຕີໂຕ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຕີໂຕ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຕີໂຕ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລຂຽນໄປເຖິງຕີໂຕຜູ້ທີ່ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຢູ່ເກາະກະເຣເຕ ໃນຈົດໝາຍກ່າວເຖິງຈຸດປະສົງຄືຕັກເຕືອນວ່າບັນດາຜູ້ນຳໃນຄຣິສຕະຈັກນັ້ນຕ້ອງເປັນຄົນຢ່າງໃດ ,ຄວນສັ່ງສອນຄົນທີ່ເຊື່ອກຸ່ມຕ່າງໆແນວໃດແລະແນະນຳເລື່ອງຄວາມປະພຶຶດຂອງຄຣິສຕຽນຄວນເປັນແແນວໃດ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ: