ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ນາງຣຸດ (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ນາງຣຸດ ພຣະຄຳແຫ່ງປັນຍາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ນາງຣຸດ
ຄຳອະທິບາຍ: ກ່າວເຖິງຊີວິດຜູ້ຍິງຕົນຕ່າງຊາດຄົນໜຶ່ງໃນພຣະຄຳພີ ນາງເປັນບັນພະບຸລຸດຂອງກະສັດດາວິດ ມີຮູບພາບສວຍງາມໃຊ້ຄຳສັບທີ່ອ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍໃຊ້ໃນການສອນເດັກນ້ອຍແລະປະກາດຂ່າວປະເສີດກໍ່ໄດ້ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ອ່ານແລ້ວກໍ່ໄດ້ແງ່ຄິດ
ຫົວຂໍ້: ການປະກາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 21 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳນາງຣຸດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ນາງຣຸດ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເລື່ອງລາວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສະໄໝທີ່ປັ່ນປ່ວນຂອງພວກຜູ້ປົກຄອງ ນາງຣຸດເປັນຊາວໂມອັບເມື່ອຜົວຂອງນາງຕາຍນາງກໍ່ຍັງສັດຊື່ຕໍ່ແມ່ຍ່າຂອງຕົນແລະມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງຊາດອິດສະຣາເອນຈົນໄດ້ຮັບພຣະພອນ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ: