ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ກະສັດ 19 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ງົວຂອງເອລີຊາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງເອລີຊາທຳອິດລາວເປັນຊາວນາທີ່ພວມໄຖນາຢູ່ ແຕ່ເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນລາວໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ລາວກໍ່ຂ້າງົວເຜົາບູຊາພຣະເຈົ້າແລ້ວກໍ່ຕິດຕາມພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເອລີຢາເທິງພູຄາເມລ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງເອລີຢາຕອນທີ່ຕໍ່ສູ່ກັບຄົນຂອງນາງເຢເຊເບັນເທິງພູເຂົາຄາເມລ ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງໄຟລົງມາເຜົາເຄື່ອງບູຊາຂອງລາວ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນລິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: