ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 15 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອັບຣາຮາມນັບຈຳນວນດວງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 15
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ອັບຣາຮາມເປັນຄົນທີ່ເຊື່ອແລະເຮັດຕາມຄຳສັ່ງພຣະເຈົ້າ ລາວກຳລັງນັບດາວຢູ່ ເພາະພຣະເຈົ້າສັນຍາວ່າຈະອວຍພອນເຊື້ອສາຍຂອງລາວໃຫ້ມີຫຼວງຫຼາຍຄືກັບດາວຢູ່ເທິງຟ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: