ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 22 (5)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຖວາຍອີຊາກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 22
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ແມ່ນຕອນທີ່ອັບຣາຮາມກຳລັງຈະຂ້າອີຊາກລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງຕົນຖວາຍພຣະເຈົ້າຕາມຄຳສັ່ງ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຫ້າມໄວ້ເພາະເຫັນຄວາມເຊື່ອຂອງລາວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອັບຣາຮາມ ກັບ ອີຊາກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 22
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ອັບຣາຮາມກຳລັງຈະຖວາຍອີຊາກຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າແລະພຣະເຈົ້າກໍ່ເຫັນເຖິງການເຊື່ອຟັງຈຶ່ງຕຽມແກະໄວ້ແທນແລະອວຍພອນລາວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອັບຣາຮາມຖວາຍອີຊາກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 22
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ແມ່ນຕອນທີ່ອັບຣາຮາມກໍ່ລັງຈະຂ້າອີຊາກລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງຕົນຖວາຍພຣະເຈົ້າຕາມຄຳສັ່ງ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍຫ້າມໄວ້ເພາະເຫັນຄວາມເຊື່ອຂອງລາວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອັບຣາຮາມໄປຖວາຍອີຊາກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 22
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງອັບຣາຮາມກຳລັງພາອີຊາກລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງຕົນໄປຖວາຍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຕາມຄຳສັ່ງ ສະແດງເຖິງການເຊື່ອຟັງຢ່າງສຸດໃຈ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຄື່ອງຖວາຍບູຊາຂອງອັບຣາຮາມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 22
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ອັບຣາຮາມຈະຖວາຍອີຊາກແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມແກະຜູ້ໂຕໜຶ່ງໄວ້ແທນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: