ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 28 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂັ້ນໄດສູງເຖິງສະຫວັນ1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 28
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໃນຄວາມຝັນຂອງຢາໂຄບຕອນທີ່ລາວໜີອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ ລາວເຫັນຂັ້ນໄດກ່າຍແຕ່ແຜ່ນດີນຂຶ້ນໄປເຖິງສະຫວັນແລະເຫັນທູດສະຫວັນຫຼາຍຕົນຍ່າງຂຶ້ນຍ່າງລົງ ລາວຕື່ນຂຶ້ນມາແລ້ວຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ບ່ອນນີ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂັ້ນໄດສູງເຖິງສະຫວັນ2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 28
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໃນຄວາມຝັນຂອງຢາໂຄບຕອນທີ່ລາວໜີອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນລາວເຫັນຂັ້ນໄດກ່າຍແຕ່ແຜ່ນດີນຂຶ້ນໄປເຖິງສະຫວັນແລະເຫັນທູດສະຫວັນຫຼາຍຕົນຍ່າງຂຶ້ນຍ່າງລົງ ລາວຕື່ນຂຶ້ນມາແລ້ວຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ບ່ອນນີ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: