ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ກະສັດ 7 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການສາ້ງພຣະວິຫານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 7
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຄົນອິດສະຣາເອນກຳລັງສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເມືອງເຢຣູຊາເລັມ ເພື່ອເປັນສະຖານທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນມານະມັດສະການພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: