ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 3 (3)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຕົກໃນຄວາມບາບ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບຂອງອາດາມແລະເອວາຕອນຢູ່ໃນສວນເອເດັນ ໄປຫຼົງເຊື່ອຄຳລໍ້ລວງຂອງງູ(ມານຊາຕານ)ແລ້ວກິນໝາກໄມ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຫວງຫ້າມຍ້ອນການບໍ່ເຊື່ອຟັງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມະນຸດຕົກໃນຄວາມບາບ ຖືກຕັດຂາດຈາກພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຕົກໃນຄວາມບາບ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບຂອງເອວາຕອນຢູ່ໃນສວນເອເດັນ ໄປຫຼົງເຊື່ອຄຳລໍ້ລວງຂອງງູ(ມານຊາຕານ)ອາດາມແລະເອວາເລີຍກິນໝາກໄມ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຫວງຫ້າມຍ້ອນການບໍ່ເຊື່ອຟັງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມະນຸດຕົກໃນຄວາມບາບ ຖືກຕັດຂາດຈາກພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອາດາມ ເອວາແລະງູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງອາດາມ,ເອວາແລະງູທີ່ມາລໍ້ລວງໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: