ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 37 (10)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂະບວນເດີນທາງໄປອີຢິບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ຄົນອິດສະຣາເອນເດີນທາງໄປປະເທດອີຢິບ ເຊິ່ງໃຫ້ອູດແລະລາເປັນສັດລາກແກ່
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໃນຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊບ2ເລື່ອງລາວເຫັນຕາເວັນ,ດວງເດືອນແລະດວງດາວ11ດວງມາກົ້ມຂາບລາວແລະເລື່ອງມັດເຂົ້າຂອງພວກອ້າຍກົ້ມຂາບມັດເຂົ້າຂອງລາວ ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາອິດສາແຕ່ໃນທີ່ສຸດພຣະເຈົ້າກໍ່ຍົກລາວຂຶ້ນສູງກວ່າຄົນອື່ນແທ້ໆ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຮູບຂອງໂຢເຊບແລະໂມເຊ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37; ອົບພະຍົບ 2; ປະຖົມມະການ 41; ປະຖົມມະການ 42; ປະຖົມມະການ 47; ອົບພະຍົບ 12; ອົບພະຍົບ 14; ອົບພະຍົບ 32
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບແລະຮູບຂອງໂມເຊ ທັງໝົດ8ຮູບ ໃຊ້ໃນການສອນເດັກກ່ຽວກັບການສັງເກດຮູບຂອງບຸກຄົນຕາມຄວາມເປັນຈິງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເສື້ອຄຸມຂອງໂຢເຊບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ຢາໂຄບເຮັດເສື້ອຄຸມ7ສີອັນສວຍງາມໃຫ້ໂຢເຊບ ຈາກການທີ່ພໍ່ຮັກໂຢເຊບຫຼາຍກວ່າລູກທຸກຄົນຈຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ພວກອ້າຍອິດສາແລະຫາທາງທຳຮ້າຍລາວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເສື້ອຄຸມຂອງໂຢເຊບທີ່ເປື້ອນເລືອດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພວກອ້າຍເອົາເສື້ອຂອງໂຢເຊບທີ່ຂາດສ້ອຍແລະເປື້ອນເລືອດແບ້ມາຕົວະພໍ່ວ່າໂຢເຊບຖືກສັດຮ້າຍກັດຕາຍ ທີ່ແທ້ພວກເຂົາຂາຍລາວໄປເປັນທາດຢູ່ປະເທດອີຢິບແລ້ວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢເຊບຖືກຈັບຂາຍໄປເປັນທາດ1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບທີ່ຖືກພວກອ້າຍຂີ້ອິດສາຈັບຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າ ເອົາໄປເປັນທາດທີ່ປະເທດອີຢິບ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍລາວສະເໝີພຣະລາວຮັກພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢເຊບຖືກຈັບຂາຍໄປເປັນທາດ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບທີ່ຖືກພວກອ້າຍຂີ້ອິດສາຈັບຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າ ເອົາໄປເປັນທາດທີ່ປະເທດອີຢິບ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍລາວສະເໝີພຣະລາວຮັກພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢເຊບແລະພວກອ້າຍຂອງລາວ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບທີ່ຖືກພວກອ້າຍຂີ້ອິດສາເຈັບຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າ ເອົາໄປເປັນທາດທີ່ປະເທດອີຢິບ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍລາວສະເໝີພຣະລາວຮັກພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢເຊບໃນຮູບ 4ແບບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37; ປະຖົມມະການ 40; ປະຖົມມະການ 41; ປະຖົມມະການ 42
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງໂຢເຊບໃນ4ຕອນ ລາວມີຊີວິດທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະເປັນແບບຢ່າງພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍລາວຈາກຖືກຂາຍເປັນທາດ,ຖືກໃສ່ຮ້າຍຈົນຕິດຄຸກ,ເປັນຜູ້ນຳໃນປະເທດອີຢິບແລະຊ່ວຍພີ່ນ້ອງຂອງຕົນໃຫ້ລອດຈາກໄພອຶດຫິວໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢເຊບໄປນຳຫາພວກອ້າຍຂອງລາວ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງໂຢເຊບອອກໄປຢາມອ້າຍພວກຂອງລາວທີ່ລ້ຽງແກະຢູ່ແດນໄກ ລາວໄປຕາມຄຳສັ່ງຂອງພໍ່ແຕ່ພວກອ້າຍອິດສາລາວຈຶ່ງຈັບຂາຍໄປເປັນທາດຢູ່ປະເທດອີຢິບ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: