ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 42 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຮູບຂອງໂຢເຊບແລະໂມເຊ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37; ອົບພະຍົບ 2; ປະຖົມມະການ 41; ປະຖົມມະການ 42; ປະຖົມມະການ 47; ອົບພະຍົບ 12; ອົບພະຍົບ 14; ອົບພະຍົບ 32
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບແລະຮູບຂອງໂມເຊ ທັງໝົດ8ຮູບ ໃຊ້ໃນການສອນເດັກກ່ຽວກັບການສັງເກດຮູບຂອງບຸກຄົນຕາມຄວາມເປັນຈິງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢເຊບໃນຮູບ 4ແບບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37; ປະຖົມມະການ 40; ປະຖົມມະການ 41; ປະຖົມມະການ 42
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງໂຢເຊບໃນ4ຕອນ ລາວມີຊີວິດທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະເປັນແບບຢ່າງພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍລາວຈາກຖືກຂາຍເປັນທາດ,ຖືກໃສ່ຮ້າຍຈົນຕິດຄຸກ,ເປັນຜູ້ນຳໃນປະເທດອີຢິບແລະຊ່ວຍພີ່ນ້ອງຂອງຕົນໃຫ້ລອດຈາກໄພອຶດຫິວໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: